Bij het plangebied gaat het om een zone langs de Bovenkerkerweg waar afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen staan.
Bij het plangebied gaat het om een zone langs de Bovenkerkerweg waar afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen staan. Eddie de Blieck/BDU

Bewoners rand Middenhoven willen geen hoge woontorens langs Bovenkerkerweg

Nieuwbouw

AMSTELVEEN Een groep bewoners van de westrand van Middenhoven keert zich tegen de mogelijke komst van hoge woontorens in de ontwikkelzone langs de Bovenkerkerweg. In het plangebied staan nu vijf afzonderlijke, deels leegstaande kantoorgebouwen en een restaurant. De panden staan op ‘eilandjes’ en zijn omgeven door groen met wandelpaden. Volgens de bewoners is behoud van dit groen van belang omdat Middenhoven een versteende wijk met woonerven is, waarbij er destijds voor gekozen is om het groen aan de buitenkant te situeren. Ze vinden hoogbouw ook niet passen bij de wijk en vrezen voor aantasting van woongenot en de leefomgeving.

Het college van B en W heeft eerder laten weten dat het de zorgen en wensen rond bouwplannen aan rand Middenhoven vroegtijdig op tafel wil hebben. Bewoners van de wijk krijgen ook nog de kans zich uit te spreken over onderwerpen waar rekening mee gehouden moet worden. Er is inmiddels een concept Nota van Uitgangspunten voor de Ontwikkelzone Bovenkerkerweg opgesteld die op 2 december aan bod komt in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. 

TELEURSTELLEND Bewoners van de rand van Middenhoven vinden hun zorgen echter onvoldoende terugkomen in die nota. ‘We hadden we ons meer voorgesteld van de vroegtijdige participatie van de buurt. Zowel qua participatie als wat er met de zorgen gedaan wordt. Helaas is dat momenteel teleurstellend. Er wordt meer óver participatie gesproken, dan dat er daadwerkelijk mét de buurt gesproken wordt. Tekenend is dat in het stuk over de bewoners in de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) in meer dan 80 procent van de tekst gesproken wordt óver het proces, en slechts één alinea over de inhoud van zorgen en wensen van de buurt (4 zinnen).’

WOONGENOT De bezwaren komen van bewoners van Bouwmeester, Chirurgijn, Veldlust, Landlust, De Nessermolen en een deel van de Willem Dreesweg. ‘De spelregels die ruim dertig jaar geleden golden als basis voor realisatie van de wijk (voornamelijk wonen in laagbouw en laagbouw kantoren) zijn door de gemeente voor dit gebied zonder consultatie van bewoners geheel gewijzigd met als uitgangspunt ‘woonbestemming Hoogbouw . In de Nota van Uitgangspunten (NvU) ontbreekt het voor huidige bewoners cruciale uitgangspunt dat het eindresultaat van de ontwikkeling geen overlast en aantasting van het woongenot en de leefomgeving mag veroorzaken,’ aldus de bewoners.

NIET PASSEND In de concept NvU wordt de gemeentelijke hoogbouwvisie genoemd als leidraad voor de maximale bouwhoogte. Die visie biedt de mogelijkheid voor een hoogte-accent, mits deze past bij de omgeving. Volgens de bewoners is daar in de Bovenkerkerwegzone geen sprake van. Het opnemen van het Bovenkerkweggebied als hoogbouwzone leverde eerder al 49 bezwaren van bewoners in Middenhoven op. Ook hebben meerdere bewoners hierover ingesproken bij de gemeenteraad. ‘De buurt vindt hoogbouw niet passend bij de wijk en zeker niet middenin onze hoofdgroenstructuur.’ aldus de bewoners.

MASSALITEIT Ze wijzen erop dat de kavelgrootte van de in het groen gelegen eilandjes in de ontwikkelzone zeer beperkt is. Enkele zijn volgens hen zelfs van ‘postzegelformaat’. Dit heeft tot gevolg dat ontwikkelaars een groot bouwvolume nodig hebben om een financieel haalbaar plan te kunnen realiseren. Ze vrezen dat dit leidt tot de komst van circa 40 meter hoge woontorens met een grote massaliteit op de eilandjes die aan de woonbebouwing grenzen. Volgens hen tast hoogbouw ook de privacy van bewoners van de aangrenzende woningen aan vanwege inkijk vanuit de te bouwen appartementen. Ze vrezen verder voor schaduwwerking bij hoogbouw en voor toename van drukte en lawaai. Ook maken zij zich zorgen over een hogere parkeerdruk vanwege het toch al beperkte aantal aanwezige parkeerplaatsen en voor toename van de verkeersintensiteit.

De bewoners lopen ook niet warm voor het idee om winkels en horeca in de hoogbouw te integreren als ‘waardevermeerdering voor de wijk Middenhoven´. Ze vrezen dat het juist een waardevermindering is en alleen maar ingevuld wordt om een ‘kloppend’ stedenbouwkundig plan te maken.

AMSTELVEENSE MAAT De bewoners roepen de gemeenteraadsleden op om kritisch te zijn op potentiële hoogbouw in de ontwikkelzone. ‘Wij zijn niet per se tegen bebouwing van de eilandjes maar dit dient dan wél passend bij de wijk te gebeuren. Het is belangrijk om de Amstelveense Maat op te nemen als uitgangspunt voor de bouwhoogte in de concept NvU voor de Bovenkerkerwegzone. Als deze maat ontbreekt als uitgangspunt, is onze grootste zorg niet weg.’

Voor meer informatie: middenhoven-middenbouw.nl.  Hier kunnen belangstellenden zich ook opgeven voor nieuws e-mails.

advertentie
advertentie