De ontwikkelzone aan Bovenkerkerweg-Oost ligt tussen bedrijventerrein Legmeer (links) en Middenhoven (rechts).
De ontwikkelzone aan Bovenkerkerweg-Oost ligt tussen bedrijventerrein Legmeer (links) en Middenhoven (rechts). Gemeente Amstelveen

Zorgen en wensen rond bouwplannen aan rand Middenhoven vroegtijdig op tafel

Nieuwbouw

AMSTELVEEN De gemeente kijkt samen met ontwikkelaars en bewoners van Middenhoven naar de herontwikkeling van vijf deels leegstaande kantoren en een restaurant aan Bovenkerkerweg-Oost tussen de Nesserlaan en de Beneluxbaan. Het gaat daarbij om plannen voor woningbouw op deze locatie. De gemeente wil al in een vroeg stadium de zorgen en wensen die bij ontwikkelaars en omwonenden leven, ophalen. Ook de gemeenteraad krijgt de gelegenheid om vroegtijdig kaders mee te geven voor de uiteindelijke plannen. Een concept Nota van Uitgangspunten staat 2 december ter bespreking op agenda van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.


De uiteindelijke Nota van Uitgangspunten die volgend jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, moet leiden tot één gebiedsvisie: een verkenning van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor voorgenomen ontwikkelingen. Hier heeft de gemeenteraad om gevraagd. Vervolgens kan er een stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Ontwikkelaars hebben de handen ineen geslagen om een samenhangend plan te maken samen met gemeente en omwonenden. Een plan dat onderling goed op elkaar aansluit, maar ook op de bestaande wijk Middenhoven.

[SPELREGELS VOOR ONTWIKKELING] “We begrijpen waar de zorgen van omwonenden liggen en willen hier in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie en plannen ook oog voor hebben,” zegt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening): De gemeente heeft op basis van eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid concept uitgangspunten opgesteld: spelregels voor de ontwikkeling. Bij ontwikkelaars en een aantal omwonenden dat direct langs de rand van Middenhoven woont, zijn wensen en zorgen opgehaald. Zo is er veel aandacht voor groen, moet parkeren uit het zicht plaatsvinden, is er oog voor zichtlijnen en privacy en komen er geen verkeersverbindingen naar de bestaande wijk.

[BEWONERSAVOND] Bewoners van dewijk Middenhoven krijgen ook nog de kans zich uit te spreken over onderwerpen waar rekening mee gehouden moet worden. De gemeente nodigt bewoners binnenkort uit voor een digitale avond op 16 december. Floor Gordon: “Het is daarbij belangrijk dat wij bewoners duidelijk kenbaar maken welke rol ze hebben in de verschillende fases van het proces, wat de participatieruimte is en wat we met opbrengsten doen. Bij het opstellen van de huidige Nota van Uitgangspunten is er sprake van het ophalen van aandachtspunten. Uiteindelijk moeten er bouwplannen liggen die én voldoen aan ons beleid én aandacht hebben voor de leefomgeving van de huidige bewoners.”

[HOOGBOUW] Langs de rand van Middenhoven staat een aantal lege kantoorpanden waar al in 2015 geprobeerd is woningbouw te realiseren. Die plannen zijn stopgezet na zorgen van omwonenden over de parkeerdruk en vermindering van privacy en bezonning. De zone aan de Bovenkerkerweg is een potentiële hoogbouwzone volgens de Hoogbouwvisie uit 2019 van de gemeente. Potentiële hoogbouwzones zijn vlakken waar hoger gebouwd mag worden dan de Amstelveense hoogte van 18 meter: de gemiddelde kruinhoogte van bomen in de stad. In deze gebieden kan hoger en in hogere dichtheden worden gebouwd, maar dit hoeft niet.

Zie ook: Plan-voor-nieuwe-woonbuurt-met-verbindend-groen-aan-rand-middenhoven

advertentie