Afbeelding
Platform C

Vernieuwing en financiële injectie moeten Platform C overeind houden

12 juni 2020 om 15:00 Overig

AMSTELVEEN De twee onderzoeken die de gemeente Amstelveen heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de financiële problemen bij Platform C zijn afgerond. Hieruit blijkt dat er een omvangrijke vernieuwingsslag nodig is voor een duurzame toekomst. De culturele organisatie verkeert momenteel in acute financiële nood en heeft te maken met een dalend aantal cursisten. Omdat het college mede op basis van de onderzoeken denkt dat Platform C van grote waarde kan zijn voor Amstelveen, stelt het de gemeenteraad voor om in te stemmen met een eenmalige geldinjectie.

Uit de onafhankelijke onderzoeken blijkt dat een gezonde toekomst mogelijk is als de organisatie zich vernieuwt. Op die manier kan Platform C een belangrijke rol blijven spelen in de Amstelveense cultuursector en het cultuuronderwijs. “We hechten waarde aan het voortbestaan van Platform C, omdat het een bijdrage levert aan de culturele vorming van onze inwoners”, zegt Herbert Raat (cultuur). “Belangrijk daarbij is dat het aanbod aansluit bij de behoefte van de Amstelvener. Uit de onderzoeken blijkt dat hierin veranderingen moeten worden aangebracht. Het vraagt durf van een organisatie om zich opnieuw uit te vinden. Wij hebben er vertrouwen in dat de huidige directie stappen wil maken en zijn bereid te helpen bij deze vernieuwingsslag. Zaak is nu dat Platform C komt met een toekomstplan dat zicht biedt op een gezond financieel beleid, aansluit bij de behoeften van onze inwoners en bijdraagt aan het cultuurbeleid van Amstelveen.”
Frank Berkhout (onderwijs) vult aan: “Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling en creativiteit van onze kinderen. In Amstelveen organiseert Platform C een groot deel van dit cultuuraanbod voor kinderen. Zowel via scholen, als rechtstreeks aan de kinderen. Dan is het belangrijk dat je meegaat met de tijd en zorgt dat je aanbod en de vorm waarin je dit aanbiedt, aansluiten bij de behoeften.”

TOEKOMST Het college stelt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 1 juli voor een budget van 350.000 euro beschikbaar te stellen waarmee het college Platform C op korte termijn een incidentele geldinjectie kan geven, zodat de culturele organisatie organisatorisch en financieel sterker wordt. Van Platform C verwacht het college voor 1 oktober een overtuigend toekomstplan. De uitkomst van de onderzoeken bevatten hiervoor voldoende aanknopingspunten. Duidelijk is dat een duurzame toekomst vraagt om stevige ingrepen in de bestaande organisatie.

ONDERZOEKEN Vorig najaar kwam naar voren dat Platform C niet zelfstandig uit de financiële problemen kon komen en als organisatie in een zorgwekkende situatie zat. De gemeente heeft vervolgens een financiële doorlichting en een marktverkenning laten uitvoeren. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de culturele organisatie onvoldoende stuurde op de financiën en te weinig oog had voor de veranderende behoeften van de inwoners.

Platform C is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen. Deze fusie had financiële en organisatorische voordelen moeten opleveren, maar dat is nog niet gelukt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie