GroenLinks en de SP hadden de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor de vraag naar sociale huurwoningen met bijeenkomsten, een oproep aan inwoners om in te spreken in een commissievergadering en een protestactie voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering. Dit leverde echter niet het gewenste resultaat op. Volgende beide partijen is er een groot tekort aan woningen in het lage segment (tot 710 euro huur) en blijft de nieuwbouw in dit segment ver achter bij de groeiende vraag. Ze wijzen er daarbij op dat de wachttijd voor een sociale huurwoning inmiddels is gestegen naar 14 jaar. Een meerderheid in de gemeenteraad kiest echter niet voor bouw van meer sociale woningen om dit probleem op te lossen, maar geeft de voorkeur aan bevordering van de doorstroming op de woningmarkt.

TOEZICHT PARTICULIERE VERHUURDERS Coalitiepartij PvdA vroeg het college van B en W via een motie wel om extra toezicht te houden op particuliere verhuurders van sociale huurwoningen. Dit omdat er aanwijzingen zijn dat zij deze woningen verkopen of de huurprijzen zodanig verhogen dat ze niet meer in het sociale segment vallen. De partij riep het college op om de mogelijkheden te onderzoek om dit te voorkomen, om tenminste het huidige aantal sociale huurwoningen te kunnen behouden. Met een woningcorporatie als Eigen Haard maakt de gemeente afspraken over het verhuurbeleid, maar in Amstelveen is meer dan een kwart (circa 400 woningen) in het bezit van particuliere verhuurders waarmee dergelijk afspraken niet worden gemaakt. De motie kreeg de steun van de gemeenteraad.

SOCIALE KOOPWONINGEN Een door coalitiepartij D66 ingediende motie om meer kleine ´sociale koopwoningen´ in Amstelveen te realiseren, kreeg de steun van hele gemeenteraad. Het gaat hierbij om woningen die onder de grens van de Nationale Hypotheekgarantie vallen (310.000 euro). In deze categorie zijn nu nauwelijks woningen beschikbaar in Amstelveen. Volgens D66 is uitbreiding van het aanbod in dit segment met name van belang voor eenpersoonshuishoudens in Amstelveen (41 procent van het totale aantal huishoudens).  Voor inwoners uit deze categorie die in een sociale huurwoning wonen en een hoger inkomen hebben, zijn er volgens D66 nu geen betaalbare alternatieven in Amstelveen. Het realiseren van kleinere koopwoningen kan volgens de democraten bijdragen aan het verder op gang brengen van de doorstroming. D66 riep het college daarbij o0k op om nieuwe manieren van financiering te onderzoek om aankoop van deze woningen voor de doelgroep binnen bereik te brengen.

PERSONEEL ZORG EN ONDERWIJS Een oproep van coalitiepartij VVD aan het college om actief te bevorderen dat een groter deel van de sociale en middeldure huurwoningen worden toegewezen aan specifieke Amstelveense doelgroepen, kreeg ook de steun  van de gemeenteraad. De partij had hier per motie om gevraagd. De liberalen riepen B en W daarmee op om er samen met woningcorporaties, beleggers en projectontwikkelaars voor te zorgen dat zoveel mogelijk woningen per jaar worden toegewezen aan leerkrachten en personeel in de zorg. In deze sectoren bestaan personeelstekorten en het ontbreken van betaalbare huurwoningen kan dit probleem vergroten. De partij vroeg het college ook om na te gaan welke andere beroepsgroepen in aanmerking zouden kunnen komen voor een dergelijke voorrangsregeling.

TINY HOUSES Om de nood onder starters op de woningmarkt en senioren op korte termijn te kunnen lenigen, riep Actief voor Amstelveen (AvA) op om realisatie van tijdelijke ´tiny houses´ mogelijk te maken. Het voorstel dat per motie werd ingediend kreeg de steun van de hele gemeenteraad. Tiny houses zijn woningen van maximaal 50 vierkante meter op een tijdelijke fundering. AvA wil dat bouw van deze woningen mogelijk wordt gemaakt  door voor tien jaar een ontheffing te verlenen aan grondeigenaren ook als betreffende locatie geen woon- of bouwbestemming heeft.

In de motie drong de partij erop aan om deze tijdelijke huisvesting alleen beschikbaar te stellen aan Amstelveners die voorkomen op de wachtlijst van de corporatie. De tiny houses moeten starters tot 28 jaar de kans geven om zelfstandig in Amstelveen te kunnen blijven wonen en werken. Ook krijgen ze zo de tijd om door te kunnen stromen naar een middeldure huur- of koopwoning. Tevens wil AvA senioren op vrijwillige basis de gelegenheid bieden alvast kleiner te gaan wonen in afwachting van een passende woning. Daarmee kan dan hun huidige veelal groter woningen beschikbaar komen voor de gewenste doorstroming. Voorwaarde daarbij is wel dat op deze manier vrijkomende huurwoningen niet geliberaliseerd mogen worden. Verder moeten harde afspraken gemaakt worden dat gebruikers van deze tijdelijke huisvesting hun plek op de wachtlijst behouden.

OUDERENWONINGEN Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vroeg per motie om aandacht voor passende en veilige woningen voor ouderen. Bij bestaande bouw moeten geschikte woningen hiervoor aangepast worden en in nieuwbouwprojecten in bestaande en uitbreidingswijken moeten woningen opgenomen worden waar ouderen goed en veilig kunnen wonen. BBA wil het hiermee onder meer mogelijk maken dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. 

ONDERHOUD Bij bespreking van de Woonagenda kwamen ook de prestatieafspraken over de huidige sociale huurwoningen aan bod. De SP riep via een door de gemeenteraad gesteunde motie op om aanpak van achterstallig onderhoud door Eigen Haard. Volgens de SP moet een onafhankelijke analyse van de staat van onderhoud van de betreffende huurwoningen uitgevoerd worden en moet er aan de hand daarvan een plan van aanpak komen. 

SLOOP De SP kreeg ook steun van de gemeenteraad voor een motie waarin werd voorgesteld om een bindende draagvlakmeting in te voeren bij plannen van corporaties voor sloop en nieuwbouw van woningcomplexen. Bij renovatie geldt dat er bij een draagvlakmeting minimaal 70 procent van de bewoners voorstander moet zijn. Bij sloop geldt een dergelijke verplichting echter nog niet. De SP wil hiervoor een ondergrens van 60 procent voorstanders invoeren. Het percentage ligt iets lager omdat ook andere dan de huidige bewoners belang kunnen hebben bij sloop en nieuwbouw. Deze kwestie is momenteel onder meer actueel vanwege de plannen van Eigen Haard voor sloop en nieuwbouw van een complex huurwoningen aan de Lindenlaan.

De gemeenteraad stemde uiteindelijk na de doorgevoerde aanpassingen en aanvullingen in met de Woonagenda 2020-2023.