De drukte op de Noordammerlaan en de Legmeerdijk is veel Bovenkerkers al lang een doorn in het oog. Bewoners van de Noorddammerlaan drongen er in 2010 al bij de gemeente op aan om maatregelen te nemen, omdat ze zich grote zorgen maken over de verkeersveiligheid in hun laan. In het najaar van 2011 start de gemeente met de aanleg van fietsstroken op de Noorddammerlaan. Later vond een herinrichting van de doorgaande route in Bovenkerk plaats, en kwamen er ook langs de Legmeerdijk fietsstroken en werden wegversmallingen aangelegd. Al deze maatregelen leidden echter niet tot afname van het doorgaande verkeer.

TE SMAL Volgens wethouder Ellermeijer maakt de route door Bovenkerk nu feitelijk nog deel uit van het hoofdwegennet in Amstelveen, terwijl de weg daar veel te smal voor is. "De weg wordt onder meer door verkeer van en naar Aalsmeer gebruikt als een noord-zuidroute," stelt hij. Uit verkeersonderzoek blijkt dat het vooral in de ochtend- en avondspits druk is in Bovenkerk. De weg is daar volgens de wethouder echter niet geschikt voor.  

ONGEVALLEN Directe aanleiding om maatregelen te treffen, waren volgens hem enkele ongevallen op de Legmeerdijk. Zo werd in juni 2018 een overstekend kindje aangereden door een auto. Om de situatie op korte termijn te verbeteren werd onder meer een extra zebrapad aangelegd en een wegversmalling verbeterd.

KNIP De gemeente ging tevens met bewoners en andere belanghebbenden in Bovenkerk in overleg over een oplossing ter verbetering van de verkeersveiligheid. Bureau Goudappel Coffeng adviseerde na verkeerskundig onderzoek om een knip te realiseren op de Noorddammerlaan/Legmeerdijk om het doorgaande verkeer te ontmoedigen. Deze knip wil de gemeente nu realiseren door nabij de Urbanuskerk een bussluis aan te leggen.

ANDERE OPTIES Volgens wethouder Ellermijer kwam dat als beste optie naar voren in gesprekken die hij voerde met het wijkplatform. "We wilden weten wat de bewoners vinden. We hebben ook andere opties besproken zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, of het afremmen van de snelheid van het verkeer met drempels. Maar de grote voorkeur ging uit naar de bussluis. Uit draagvlakonderzoek dat we onder de inwoners van Bovenkerk hebben gehouden, bleek ook dat een grote meerderheid van de bewoners hiervoor is." 

VERKEERSBESLUIT De wethouder legt het definitieve voorstel in september nog een keer voor aan het wijkplatform. Daarna volgt als alles goed gaat een concept-verkeersbesluit waartegen nog bezwaar aangetekend kan worden. Als alles naar verwachting verloopt kan vrij snel met de aanleg van de bussluis begonnen worden. Als de bussluis wordt aangelegd, blijft de parkeerplaats van Sliversant vanaf beide zijden bereikbaar. Op de oprit bij de Urbanuskerk voor rouw- en trouwauto's blijft toegankelijk. 

BENELUXBAAN Bij de kruispunten Handweg/Noorddammerlaan en Legmeerdijk/Beneluxbaan/Bosrandweg komen borden te staan dat doorgaand verkeer door Bovenkerk dan niet langer meer mogelijk is. Dat moet dan voortaan gebruik maken van de route via de Beneluxbaan en de Bovenkerkerweg om Bovenkerk heen. Verkeer tussen Bovenkerk en Westwijk blijft mogelijk via de Zetterij.

EENRICHTINGSVERKEER Als aanvullende maatregel overweegt de gemeente nog om het aantal straten met eenrichtingsverkeer in Bovenkerk uit te breiden. Deze maatregel wordt echter pas getroffen als er sluipverkeer door Bovenkerk gaat ontstaan. ''Zoals we er nu tegenaan kijken gaan we eerste de bussluis aanleggen en gaan we een tijdje monitoren of deze aanvullende maatregel nodig is."

Eddie de Blieck
Foto: Eddie de Blieck