De Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof heeft de zorgen geuit in een brandbrief aan minister Kajsa Ollongren. Hij deed dat als voorzitter van de Bestuur Regio Schiphol, waarin vier provincies en 56 gemeenten vertegenwoordigd zijn, waaronder ook Amstelveen en Ouder-Amstel. Olthof reageerde daarmee op de deze maand ter raadpleging aangeboden Ontwerp-Aanvullingsregeling geluid voor de Omgevingswet (nieuwe wet voor Ruimtelijke Ordening die in 2022 moet ingaan). De consultatieperiode loopt tot 20 juli.

IN DE KNEL In de door minister Ollongren voorgestelde nieuwe rekenmethode moeten alle geluidsbronnen bij elkaar opgeteld worden, Doordat tegelijk een correctie voor luchtvaartlawaai wordt ingevoerd zijn de kwalificaties volgens Olthof veel strenger dan voorheen in de Wet geluidhinder. 'Wij verwachten dat hierdoor in de wijde omgeving van luchthaven Schiphol ruimtelijke ontwikkelingen in de knel komen.' 

ONLEEFBAAR Gemeenten moeten bij woningbouw een oordeel vellen over de aanvaardbaarheid van het opgetelde geluidsniveau. Die zijn voorzien van kwalificaties die variëren van 'zeer goed' tot 'zeer slecht'. Toegepast op het gebied rondom Schiphol moet het akoestisch leefklimaat van de hele regio volgens Olthof als minimaal 'tamelijk slecht' tot zelfs 'zeer slecht' beoordeeld worden. 'Daarmee wordt de hele regio, ongeacht de lokale omstandigheden, bij voorbaat als onleefbaar weggezet,' stelt hij in de brandbrief.

ALLESBEPALENDE FACTOR Het gebied dat door de nieuwe aanpak getroffen zou worden is veel groter dan de huidige gebieden waar op grond van het LIB (Luchthavenindelinsbesluit) terughoudendheid met woningbouw moet worden betracht. 'Zelfs in gebieden waar in de wet- en regelgeving voor luchtvaart het geluid van luchtvaart niet meer relevant wordt geacht (en waar woningbouw zou moeten plaatsvinden) wordt via het gecumuleerde geluidsniveau luchtvaart ineens de allesbepalende factor in elke ruimtelijke ontwikkeling.'

IN BALANS 'Zonder hinder van vliegtuiggeluid te bagatelliseren lijkt dit geen recht te doen aan de werkelijkheid,' meent Olthof. 'Het strookt bovendien niet met de wijze waarop in de Ontwerp-Luchtvaartnota vliegtuiggeluid wordt beoordeeld. Wij vragen ons af hoe de keuze in de Ontwerp-Luchtvaartnota van groei in balans met de omgeving nog kan worden onderbouwd, als kennelijk het akoestisch leefklimaat voor de hele regio nu op zijn best als 'tamelijk slecht' is te kwalificeren, maar voor grote delen 'slecht' en 'zeer slecht' is?' 

Hij dringt er bij in de brandbrief op aan om de wet- en regelgeving voor luchtvaart af te stemmen op het systeem van het omgevingsrecht voor de ruimtelijke ordening. 'Consequenties van keuzes in de verschillende sporen dienen in beeld te worden gebracht en in onderlinge samenhang te worden doordacht, vóórdat in afzonderlijke trajecten wijzigingen worden aangebracht.'

GROTE ZORG Olthof wijst erop dat het Luchthavenindelingbesluit Schiphol met ingang van 1 januari 2018 is gewijzigd om binnen de voormalige 20 Ke-contour voldoende ruimte te laten voor zowel de ontwikkeling van luchthaven Schiphol als voor woningbouwontwikkelingen. Maar volgens de nu voorgestelde geluidsregels komt het gecumuleerde geluidniveau daar enkel door de bijdrage van luchtvaartgeluid al uit boven de nu maximaal toegestane grenswaarde voor wegverkeer uit. De Ontwerp-Aanvullingsregeling geluid geeft Oltthof dan ook reden tot grote zorg. 

HINDERREDUCTIE Bewonersgroepen rond Schiphol vinden het juist terecht dat naar de optelsom van alle ervaren hinder wordt gekeken worden. Volgens hen moet de luchthaven veel meer inzetten op hinderreductie.  

Omgevingsdienst Midden-Holland
Foto: Omgevingsdienst Midden-Holland
Het oranje gebied wordt volgens Olthoff op gebied van geluidsbelasting weggezet als 'slecht'.