Ruud Kootker kwam met zijn voorstel tijdens de raadsvergadering op 27 mei. Hij reageerde daarmee op een in zijn ogen 'nietszeggende' motie die werd ingediend door Kees Noomen. De VVD-fractieleider stelde daarin voor om het college de ruimte te geven om bestaande plannen in het licht van de coronacrisis te herzien, om zoveel mogelijk belangrijk gemeentebeleid overeind te houden. Een meerderheid van de raad steunde de motie. Kootker had gezien de huidige crisisperiode echter graag een andere aanpak gezien.

NIEUWE WERKELIJKHEID Volgens hem moet het mogelijk zijn om los van de politieke verschillen tot een gezamenlijke aanpak te komen. "We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid. En we willen allemaal dat iedereen in Amstelveen mee kan doen en we willen niemand in de kou laten staan. Dit is niet de fase voor de grote politiek verschillen, maar om een brede samenwerking aan te gaan."  

NOODSTEUNPAKKET Dat de partijen bereid zijn om in het algemeen belang mee te werken aan oplossingen, bleek volgens Kootker toen het college de gemeenteraad vroeg om binnen twee dagen in te stemmen met het noodsteunpakket van 10 miljoen euro. "Daar heeft de raad toen nog 15 miljoen van weten te maken. Maar toen werd er wel een appel op ons gedaan. En nu het gaat om de verdere invulling, lijkt het dat we in ieder geval moeten wachten tot de bespreking van de Perspectiefnota eind juni."  

ANDERE MEERDERHEDEN Hij is er met zijn voorstel volgens hem geenszins op uit om het huidige college te ondermijnen. ''BBA is juist zeer tevreden over dit college." Hij wil echter voorkomen dat de gemeenteraad in deze crisisperioden alleen achteraf op de voorstellen van het college kan reageren. Bovendien biedt een raadbreed overleg ook de mogelijkheid om andere meerderheden te vormen, dan nu gebruikelijk is in de gemeenteraad. Nu worden collegevoorstellen volgens hem vrijwel altijd gesteund door de coalitiepartijen VVD, D66 en (meestal ook) PvdA.

RISICO'S BBA is bezorgd over de financiële risico's die het huidige college uitvoeringsprogramma met zich meebrengt en waarschuwt voor onomkeerbare stappen. De gevolgen die de huidige crisis zal hebben, zijn volgens Kootker nog niet, of in ieder geval onvoldoende bekend. "We weten niet welke effecten de nieuwe werkelijkheid heeft voor Amstelveen als stad, de werkgelegenheid, de bedrijvigheid en de mensen aan de onderkant van de samenleving." 

FUNDAMENTELE KEUZES BBA zou bij raadsbrede aanpak van het uitvoeringsprogramma in ieder geval pleiten voor financiële voorzichtigheid met het oog op de toekomst. "Het gaat daarbij ook om praktische dingen. Bijvoorbeeld de vraag of verenigingen die een beroep op het noodfonds doen wel zelfstandig levensvatbaar zijn, en of ze niet beter met een andere club kunnen fuseren. En ook in de culturele sector zou kun je bijvoorbeeld kijken of het Cobra Museum en Museum Jan samen in een van beide gebouwen of in één nieuw gebouw ondergebracht moeten worden. Ik kan daar nu ook het antwoord niet op geven, maar we komen wel voor dergelijke fundamentele keuzes te staan. Nu zitten we nog in een fase dat we alles overeind proberen te houden, maar er komt een fase waarin dat niet meer gaat. En dat geldt dan ook voor de gemeentelijke ambities. De gemeente staat er weliswaar financieel goed voor, maar het geld verdwijnt ook als sneeuw voor de zon." 

TEMPORISEREN Kootker pleit daarom voor het stellen van prioriteiten en het temporisering van plannen met het oog op het financiéle draagvlak van de gemeente. "Er is goed financieel beleid gevoerd en wethouder Raat (Financiën, red.) mag daar terecht trots op zijn. De balanscijfers zijn uitstekend. Maar dat neemt niet weg dat er ook risico's zijn onder meer op het gebied van de grondexploitaties. Het tempo van bouwen is zo hoog, dat het misschien niet meer te behappen is. De gemeente heeft ook fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, en ook de vernieuwing van het KKC is nodig. Maar er moet daarbij scherper gekeken worden naar de bijdrage van de schoolbesturen. En er zijn ook enorme investeringen gedaan in zaken die minder zichtbaar zijn, zoals de samenwerking met Aalsmeer, ICT en het raadhuis. We krijgen nu door de coronacrisis minder inkomsten binnen, terwijl we voor hogere uitgaven staan. We moeten een balans zien te vinden hoe we met de middelen omgaan op de korte, midden en lange termijn. we moeten zorgen dat we als Amstelveen niet uit de bocht vliegen."

OPNIEUW INBRENGEN Kootker kreeg tijdens de afgelopen raadsvergadering geen steun van de andere partijen om raadsbreed een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen. Volgens is dat ook te wijten aan de manier waarop de vergadering plaatsvond, vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat als videoconferentie. "Dat is zeker niet optimaal. Je kunt elkaar dan ook niet aankijken." Hij wil bij de bespreking van Perspectiefnota in juni zijn voorstel opnieuw inbrengen.  ''Het is goed dat een dergelijk voorstel door BBA als lokale partij wordt ingebracht. Want in deze tijd moet het algemene lokale belang voorop staan en niet het partijbelang."