"De realisatie van sociale huurwoningen is echter financieel gezien lastiger, omdat bouwgrond in Amstelveen schaars en dus erg duur is. Het college van B en W zet daarom vooral in op de grootschalige bouw van middenklasse woningen. Daar is ook veel vraag naar en bovendien zorgt de bouw daarvan ervoor dat mensen uit sociale huurwoningen die een beter/groter huis willen, en dat kunnen betalen, doorstromen. Hiermee komen toch sociale huurwoningen vrij voor mensen die ze echt nodig hebben," aldus Van den Bosch.

TEKORT Hij benadrukt dat de PvdA betaalbare woningen erg belangrijk vindt. "Dit zijn zowel sociale huurwoningen als woningen waarvan de prijs daar net boven zit. In beide categorieën is er een groot tekort. De PvdA is nog steeds een groot voorstander van de bouw van sociale huurwoningen. De komende jaren zullen er voor het eerst in lange tijd ook weer sociale huurwoningen gebouwd gaan worden, bijvoorbeeld bij wijkcentrum Alleman." Eigen Haard kan volgens die plannen een appartementencomplex met circa 30 sociale huurwoningen realiseren op de plek waar nu nog het Medisch Centrum Bankras staat. Het medisch centrum verhuist dan met het wijkcentrum naar een nieuwe nabijgelegen locatie. 

De PvdA is als collegepartij gebonden aan afspraken die in het coalitieakkoord 2000-2024 met de VVD en D66 zijn gemaakt. Daarin staat onder meer dat bij nieuwbouwinitiatieven de nadruk ligt op het realiseren van middeldure huur- en koopwoningen om doorstroming te bevorderen.

COMPROMISSEN Van den Bosch erkent dat de PvdA op sommige punten andere keuzes zou maken als de partij het alleen voor het zeggen had. "In de Nederlandse politiek is het sluiten van compromissen onvermijdelijk. Waar het gaat om de Amstelveense coalitie zijn wij blij met de resultaten die behaald worden, ook op het gebied van betaalbaar wonen."

Welke oplossingen ziet de PvdA voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen onder Amstelveners? Is er nog een speciale aanpak nodig voor specifieke doelgroepen? "Met een combinatie van nieuwbouw en doorstroming naar iets duurdere woningen zouden de wachtlijsten voor sociale huurwoningen minder lang moeten worden. Het probleem is echter te groot om als Amstelveen alleen op te lossen, in de hele regio moet (veel) meer gebouwd worden. Een speciale aanpak voor sommige doelgroepen steunen wij. Aan de ene kant voor belangrijke beroepsgroepen waar nu tekort aan is, zoals leraren en verpleegkundigen. Aan de andere kant voor bijvoorbeeld jongeren, die anders heel lang bij hun ouders moeten blijven wonen."

SYMPHATIEK MAAR OVERBODIG De PvdA gaf tijdens de recente gemeenteraadsvergadering geen steun aan een motie van GroenLinks en SP om de sociale woningvoorraad op 32 procent te houden bij bestaande bouw en bij nieuwbouw. "De motie is sympathiek, maar overbodig en bovendien niet handig," stelt Van den Bosch. "In het coalitieakkoord staat al dat de sociale woningvoorraad gelijk moet blijven en in september 2018 is er al een motie van onder andere de PvdA aangenomen waarin staat dat het college al het nodige moet doen om het aantal sociale huurwoningen op tenminste het huidige niveau te houden. Dat is dus al geregeld. De reden dat de PvdA tegen de motie van GroenLinks en de SP heeft gestemd ligt vooral in de eis dat bij nieuwbouw altijd 32 procent sociale huur gerealiseerd moet worden. Dat klinkt goed, maar is veel te rigide. Bij het ene project zal een hoger percentage mogelijk zijn, terwijl door de hoge kosten bij andere projecten de 32 procent echt niet realistisch is. De PvdA kijkt liever van geval tot geval wat haalbaar is."

PARTICULIERE EIGENAREN Waar de PvdA zich wel ernstig zorgen over maakt, zijn de sociale huurwoningen die verhuurd worden door particuliere partijen, zoals beleggers. "We krijgen signalen dat die woningen steeds vaker verkocht worden of te maken krijgen met forse prijsstijgingen. We hebben daarom in de raadsvergadering van vorige week een motie ingediend die het college verzoekt daar actie tegen te ondernemen. Die motie werd met een grote meerderheid aangenomen," aldus Van den Bosch.