Dat is de uitkomst van een lang en levendig debat in de raadscommissie voor Burgers en Samenleving woensdagavond 29 januari over RTVA. De wijze waarop de beide omroepen hun samenwerking tot dusver op poten hebben gezet, wekt bij de wethouder onvoldoende vertrouwen en daarom stelde hij de raad voor om niet meer subsidie in de omroep steken dan het wettelijk voorgeschreven minimum van 84.900 euro, terwijl de omroep zelf had gevraagd om 270.000 euro, wat later is teruggebracht tot 205.000 euro. Pleidooien van raadsleden brachten hem ertoe de omroep extra tijd te geven.

VERWARREND Voor veel raadsleden was het een verwarrende avond, die begon met inspraak door waarnemend voorzitter van RTVA Roel Smit. Die wees de raadsleden er op dat zij essentiële documenten om een goed besluit over de toekomst van RTVA te kunnen nemen niet in hun bezit hadden. Die documenten zouden de raad laten zien dat RTVA juist heel goed aan alle eisen van de gemeente heeft voldaan. Volgens wethouder Ellermeijer beschikt de raad wel degelijk over die informatie. "Als u het nog een keer wilt ontvangen, dan kan dat," zei hij.

Verwarrend voor de raad was ook dat Smit de gemeente verweet te weinig aan begeleiding en ondersteuning voor het tot stand komen van de samenwerking heeft gedaan, terwijl wethouder Ellermeijer stelde dat de omroep daarbij juist wel veel aandacht heeft gekregen. Na een energieke en veelbelovende start begin 2019 zag hij echter een terugval in het proces. Dat is in zijn ogen nadien niet meer goed gekomen.

TELEURSTELLEND Marga van Herteryck (BBA) noemde het collegevoorstel ronduit teleurstellend. "Dat er geen sprake zou zijn van vergaande samenwerking, daar zijn wij het niet mee eens. Het voorstel van het college geeft RTVA geen echte kans. Het is bijna een vorm van onbehoorlijk bestuur. Net nu RTVA samen met NH Media professioneel aan de bak kan, is het bijzonder sneu met dit voorstel geconfronteerd te worden." Ze pleitte ervoor met een oplossing te komen. Ook andere fracties als GroenLinks, CDA, SP, AVA en SBA wilden RTVA nog een kans geven.

VVD-fractieleider Kees Noomen daarentegen heeft het met RTVA helemaal gehad: "We hebben van RTVA nooit de kwaliteit gekregen die we voor ogen hadden. Ik vraag me af of als we het dubbele hadden gedaan, het dan veel beter was geworden. Het lijkt houtje-touwtje, niet heel volwassen." Hij laat liever marktpartijen het media-aanbod verzorgen. Ilika Polderman (GroenLinks) constateerde echter dat nu RTVA en NH Media hun samenwerking begonnen zijn, de kwaliteit verbetert.

NODIG Na een vraag van Anne-Mieke van der Vet (D66) wat er nou eigenlijk nog precies nodig is voor de samenwerking en of dat op korte termijn te regelen is, toonde de wethouder zich gevoelig voor de pleidooien om RTVA alsnog een kans te geven. De raad gaat op 12 februari wel beslissen over een advies aan het Commissariaat van de Media om de licentie van RTVA voort te zetten, maar over de samenwerking komt een nieuw voorstel om RTVA vier maanden extra tijd te geven. In die tijd moet RTVA onder meer techniek, productiefaciliteiten, huisvesting en personele aspecten beter regelen. "Als dit leidt tot een stappenplan waarbij er licht gloort aan de horizon, dan ben ik de eerste om meer subsidiëring te overwegen," aldus Ellermeijer. "Want het gaat hier niet om een bezuiniging. Het college wil dat overheidsgeld goed wordt besteed. Vertrouwen daarin hebben wij op dit moment niet."

BLANKE MANNEN Daarnaast moet RTVA de komende maanden werken aan de samenstelling van het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan), dat onder meer controleert of de programmering voldoet aan de wettelijke eisen. PBO-leden vertegenwoordigen maatschappelijke stromingen binnen de gemeente en behoren maximaal twee perioden van vier jaar in het orgaan te zitten. Momenteel bestaat het uit alleen oudere blanke mannen, soms al wel veertien jaar lang in functie; geen vrouwen en ook geen vertegenwoordigers van minderheden. Bij het bestuur van de omroep speelt dat ook, zij het in mindere mate.

René de Leeuw

René de Leeuw
Foto: René de Leeuw
Marga van Herteryck (BBA) hield een warm pleidooi om RTVA nog een kans te geven.