De gemeenteraad had een aanvraag voor een islamitische school al in 2019 afgewezen omdat het streeft naar toekomstbestendige en levensvatbare scholen, afgestemd op de behoefte onder inwoners. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO-NH) ging in beroep tegen de afwijzing. Het ministerie van OCW heeft nu bepaald dat toch een islamitische school opgenomen moet worden in het scholenplan. Het college van B en W heeft de gemeenteraad nu om steun gevraagd om hiertegen beroep aan te tekenen. De stichting SIO-NH heeft in de ogen van het college onvoldoende kunnen aantonen dat er voldoende leerlingen voor hun school in Amstelveen en omgeving wonen. De gemeente wil dat een nieuwe school levensvatbaar is. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar inwonersaantal, leerlingdichtheid en bevolkingsopbouw. 

DIVERSER AANBOD De twijfels die GroenLinks heeft of bezwaar maken zinvol is, komen voort uit de uitgebreide argumentatie die het ministerie aanvoert ten gunste van een islamitische basisschool. De fractie meent dat het college daar weinig nieuwe argumenten tegenover zet. De fractie ziet de hele noodzaak van bezwaar niet in en meent dat met een islamitische school het onderwijs in Amstelveen een nog diverser aanbod krijgt.

VRIJHEID De christelijke partijen in de raad, voorvechters van de vrijheid van onderwijs, CDA en ChristenUnie, steunen wél het voorgenomen beroep tegen zo'n school. Mits dat wat het CDA goed beargumenteerd gebeurt en niet vanwege een 'mogelijk ietwat onbehagelijk gevoel'. Het ministerie vindt Amstelveen vergelijkbaar met Maastricht, waar wel een islamitische basisschool is, maar daar komen volgens het CDA vooral nationaliteiten die er in Amstelveen nauwelijks zijn. Ook denkt het CDA dat het lastig is ruimte te vinden voor een nieuwe school met mogelijk ruim 300 leerlingen. De ChristenUnie heeft alleen vragen over wat de financiële consequenties zijn als Amstelveen het beroep verliest.

MOSKEE Bas Zwart (VVD) denkt ook dat Amstelveen niet genoeg moslims telt voor een islamitische basisschool, gezien ook het ontbreken van een moskee in de gemeente. "Eerder moeten er scholen komen gekoppeld aan andere godsdiensten," meent hij.

Volgens de lokale partij Actief voor Amstelveen (AvA) wordt in het Amstelveense onderwijs al rekening gehouden met de islamitische achtergrond van kinderen. Ook de resterende fracties in de raad steunen het collegevoorstel om in beroep te gaan bij de Raad van State.

NIEUWE WET Op dit moment kunnen schoolbesturen via een indirecte meting een aanvraag voor een bijzondere school indienen. Bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal islamitische inwoners met schoolgaande kinderen in een gemeente. Als het aan de Tweede Kamer ligt gaat dit veranderen. Er is een nieuwe wet in de maak waarin op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school gesticht mag worden. Die belangstelling moet dan aangetoond worden bijvoorbeeld via ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt in die situatie berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.

WETSWIJZIGING Amstelveen was een van de zes gemeenten die in 2010 bij de minister van Onderwijs om de wetswijziging hadden gevraagd. Wethouder Herbert Raat kaartte de kwestie aan na een  verzoek van Stichting Cosmicus uit Rotterdam die in Amstelveen een algemeen bijzondere basisschool wilde stichten. Raat had niet het idee dat er in Amstelveen veel behoefte was aan zo'n school en wees toen namens B en W de aanvraag af op diverse gronden. Volgens hem gebruiken sommige schoolbesturen de vrijheid van onderwijs om willekeurige aanvragen te doen in het land, zonder dat er een duidelijke lokale behoefte is. Voor gemeenten zijn aan honorering van die aanvragen hoge kosten verbonden vanwege de verplichting om voor huisvesting te zorgen. Met vijf andere gemeente vroeg Amstelveen om wijziging van de wet.

OP DE VALREEP Sinds 2016 is het kabinet bezig met een wetsvoorstel om niet meer abstracte prognoses leidend te laten zijn bij het beginnen van een school, maar ouders een grotere rol te geven. In 2019 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en nu ligt het bij de Eerste Kamer. ´Schiet dus niet op daar in Den Haag. Daarom probeert de stichting islamitische onderwijs Noord-Holland het kennelijk op de valreep ook nog maar eens in Amstelveen in 2020,' stelde Herbert Raat hier eerder over in zijn persoonlijke weblog.

Het lijkt volgens B en W of de keus om een aanvraag in Amstelveen in te dienen willekeurig gekozen is. Het college is het dan ook niet eens met de uitspraak van het ministerie van OCW en vroeg de gemeenteraad in beroep te gaan bij de Raad van State. De gemeenteraad beslist hier formeel op 8 april over.