SP-raadslid Marina Casadei.
SP-raadslid Marina Casadei. Eigen foto

SP presenteert zwartboek sociaal domein in raadscommissie

Politiek

AMSTELVEEN De SP heeft de afgelopen periode klachten verzameld over de behandeling en bejegening van kwetsbare inwoners zoals minima en statushouders. In 2018 bracht de SP al een eerder zwartboek hierover uit. ‘Het blijkt dat tot nu toe er niets is verbeterd’, aldus de SP. Daarom heeft de partij woensdag in de commissievergadering van Burger & Samenleving een nieuw zwartboek gepresenteerd.

De SP hamert erop dat er een verbeterde klachtenprocedure komt met echt onafhankelijke klachtafhandeling. Raadslid Marina Casadei: ”Het Zwartboek van 2018 werd afgedaan als een opsomming van individuele casussen, waarop niet gereageerd wordt. De SP werd cliëntelisme verweten, terwijl er toch wel degelijk een rode draad zichtbaar is. Hier is sprake van een ingesleten cultuur van wantrouwen jegens de cliënten van de gemeente. Mensen in een afhankelijke positie die bij voorbaat al in het verdachtenbankje worden geplaatst en die niet op een gelijkwaardige manier tegemoet worden getreden. Telkens weer wijst het college naar hun beleid, waarin staat dat iedereen die hulp nodig heeft die ook krijgt. Maar elk op papier geformuleerd beleid moet in de praktijk worden uitgevoerd. En daar gaat veel mis. Hier ervaren veel cliënten de gapende kloof tussen de systeemwereld die gemeente heet en hun eigen leefwereld. Tot op heden is er geen enkele poging gedaan om deze kloof te dichten. De SP is van mening dat er om deze kloof te dichten een cultuuromslag moet komen bij de gemeente.“

In de commissie B&S stond op de agenda het verzoek van het college om nader te praten over de invulling van twee moties: Basisbanen en Regelarme bijstand. ‘In de bijgevoegde stukken werd vooral weer de loftrompet gestoken over het gevoerde beleid’, meent de SP. ‘De ervaringen van de SP Hulpdienst maar ook van insprekers bij de commissie zijn anders’, aldus de partij. 

Wil Roode: “Als je leest over hulp en begeleiding die geboden wordt en je zet dat af tegen de casussen in het Zwartboek dan zit er veel licht tussen de papieren werkelijkheid en de realiteit. Als mensen daarover klagen en zelfs als die klachten gegrond verklaard worden door de ombudsman vindt de gemeente het nog steeds belangrijker het eigen straatje schoon te vegen. Het meest schrijnende voorbeeld is wel de inspreekster die uitkeringsgerechtigden belangeloos ondersteunt. Haar klacht is door de ombudsman gegrond verklaard waarna het vanuit de gemeente oorverdovend stil bleef. Geen excuses niets! Integendeel: mensen, onder wie de organisatie waar zij vrijwilligerswerk voor doet, worden actief benaderd onder andere om geen zaken met haar te doen, omdat dit hun positie zou schaden. Dit verhaal krijgt zeker nog een staartje. Het beleid moet anders, maar de klachtenprocedure en zeker de uitvoering daarvan moet ook anders.”

De SP-fractie had al een agendaverzoek ingediend om de klachtenprocedure nader onder de loep te nemen, maar dit is niet gehonoreerd omdat het college zelf met een voorstel komt voor een nieuwe klachtenprocedure. Tijdens het betoog van burgerraadslid Wil Roode overhandigde raadslid Marina Casadei het zwartboek aan de wethouder.

Marina Casadei: “Een eerder zwartboek van onze hand leidde in 2014 tot een klachtenprocedure voor het sociale domein. In de praktijk zien wij dat klachten niet serieus genomen worden. Dat valt ons vies tegen van een gemeente die graag lerend zegt te zijn. Wij voorzien dat de zogenaamde nieuwe klachtenregeling vooral bestendiging van staand beleid zal zijn. En dat staande beleid is funest voor de kwetsbare Amstelvener die om wat voor reden dan ook niet meteen door het hoepeltje van de gemeente willen springen. Vaak hebben zij het gelijk aan hun zijde, maar de gemeente houdt niet van kritiek. Daarom hebben wij nu het Zwartboek 2021 aangeboden. Dat kan dan betrokken worden bij het opstellen van een echte onafhankelijke klachtenprocedure. Laat ze dit keer de aanbevelingen en conclusies goed lezen en overnemen!”

Informeel is de SP op de hoogte gesteld dat eind november de klachtenprocedure op de agenda zal komen. De SP zal zeker druk uit blijven oefenen tot er een goede klachtenprocedure is en ook een goed beleid ten aanzien van kwetsbare Amstelveners.

advertentie
advertentie