De gebied te zuiden van de Van Hattumweg waar De Scheg West moet verrijzen.
De gebied te zuiden van de Van Hattumweg waar De Scheg West moet verrijzen. Google Streetview

Amstelveen zet volgende stap in ontwikkeling woonwijk De Scheg West

5 januari 2023 om 11:25 Nieuwbouw

AMSTELVEEN Na het ter inzage leggen van het voorontwerp-bestemmingsplan legt het college van B en W nu het ontwerp-bestemmingsplan van de nieuwe woonwijk De Scheg West ter inzage. Het plan voorziet in de bouw van circa 800 huur- en koopwoningen en een school. Het voorontwerp stond eind 2021 en begin 2022 open voor inspraak. De meeste reacties die van omwonenden binnen kwamen, hebben betrekking op zorgen over de afwikkeling van het verkeer.

De nieuwe wijk De Scheg die ten zuiden van Westwijk moet verrijzen, bestaat uit drie deelgebieden; Oost, Midden en West. Het stedenbouwkundig plan van De Scheg West is in mei 2021 met omwonenden besproken tijdens een digitale informatieavond. Vervolgens is in december 2021 het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit leidde vooral tot vragen over de verkeersontsluiting, een vraagstuk dat nu ook speelt bij De Scheg Midden. 

TOENAME VERKEER In zowel de Ontwikkelvisie 2015 als in het Ruimtelijk Raamwerk 2020 is opgenomen dat deelgebieden Scheg West en Midden ontsloten worden via de Weldam/Jane Adamslaan en de Hammarskjöldsingel in Westwijk. (Verkeer uit De Scheg Oost wordt afgewikkeld  via de Van Hattumweg in de richting van de Bovenkerkerweg). Voorzien is dat de Hammarskjöldsingel evenwijdig aan de Amstelveenlijn in zuidelijke richting wordt verlengd en vervolgens wordt doorgetrokken door deelgebieden Midden en West. Hierdoor ontstaat een wijkontsluitingsweg voor deze twee delen van De Scheg. Omwonenden in Westwijk vrezen echter voor overlast en en afname van de verkeersveiligheid door toename van het verkeer. 

LANGE ADEM De ontwikkeling van de De Scheg is er één van lange adem geworden. Voor de drie deelgebieden West, Midden en Oost is na een formele inspraakronde in 2015 een ontwikkelvisie vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie staan onder andere de kaders voor het type woningen (met name eengezinswoningen) en de structuur van wegen, water en groen.

In 2020 is door het opschuiven van de woningbouwgrens vanwege Schiphol het plangebied vergroot, maar bleef het aantal van 25 woningen per hectare de maximale norm. Op basis daarvan zijn plannen ontwikkeld die nu leiden tot bestemmingsplannen, die verschillende fases kennen. 

ONDERZOEKEN Het bestemmingsplan De Scheg West is een vertaling van het stedenbouwkundig plan, en is de laatste stap in het vastleggen van eerder door de raad gestelde ruimtelijke beleidskaders voor het deelgebied West. De ruimtelijke onderbouwing komt tot stand op basis van diverse onderzoeken en rapporten, zoals onderzoeken naar verkeer, luchtkwaliteit, stikstof, flora en fauna en geluid. 

“We hebben afgelopen jaren zorgvuldig onderzoek gedaan. Het verkeersonderzoek is van recente datum: juli 2022. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat met alle rapportages ter inzage voor zienswijzen. Op grond daarvan kunnen we het plan verbeteren, aanpassen of zo laten,” licht wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) toe. Indieners van zienswijzen krijgen een gemotiveerd antwoord op het moment dat het college van B en W het bestemmingsplan ter behandeling aan de gemeenteraad aanbiedt.

TER INZAGE Het ontwerp-bestemmingsplan De Scheg West is van 11 januari tot en met 21 februari 2023 digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en in deze periode – op afspraak - ook op papier in te zien in het raadhuis. Gedurende de ter inzage termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gebied met de ruimte mag gebeuren. Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Klik hier voor meer informatie over bestemmingsplanprocedures.


Artist impression en indicatieve weergave van De Scheg West. - Gemeente Amstelveen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie