Kronenburg is nu een wijk vol hotels en deels leegstaande kantoorgebouwen.
Kronenburg is nu een wijk vol hotels en deels leegstaande kantoorgebouwen. René de Leeuw

College Amstelveen legt brief inspectie over Kronenburg naast zich neer

25 juni 2021 om 13:12 Nieuwbouw

AMSTELVEEN De gemeentelijke plannen voor Kronenburg-Uilenstede om hier 2.500 studentenwoningen te bouwen, worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeeld als in strijd met de regels die voor dit gebied gelden vanwege de nabijheid van Schiphol. Het college meent dat de plannen wél voldoen aan die regels en wil deze daarom toch doorzetten.


Voor het gebied Uilenstede-Kronenburg heeft het college een ambitieus plan opgesteld, dat donderdagavond in een raadscommissievergadering besproken werd. Eerder die dag ontving de gemeente een brief van de ILT, waarin staat dat het plan in de voorgestelde vorm in strijd is met het zogeheten LIB (Luchthaven Indelings Besluit). In de brief wordt niet aangegeven waarom het plan niet aan de regels voldoet. Wel stelt de ILT dat er een verklaring van geen bezwaar aangevraagd had moeten worden en dat dit niet is gebeurd.


INZAGE Voor het college kwam de brief als een donderslag bij heldere hemel. “Het bestemmingsplan voor Uilenstede-Kronenburg heeft ter inzage gelegen en daarbij zijn geen zienswijzen binnengekomen van hogere overheden,” verklaarde wethouder Floor Gordon tijdens de commissievergadering. “Wij zijn van mening dat dit bestemmingsplan wél past binnen het huidige LIB en dat er daarom geen verklaring van geen bezwaar nodig is.”
De ter visie legging van het bestemmingsplan dateert al van een half jaar geleden. Er kwam toen geen zienswijze van de ILT. Ook op een eerder voorontwerp is geen reactie van de ILT gekomen. Daarom stelde Gordon voor het plan, ondanks de verlate reactie van de ILT, alsnog gewoon te bespreken in de commissie. Oftewel: het college legt de brief van de ILT ter zijde en zet de plannen door. GroenLinks stelde nog wel voor het onderwerp van de agenda van de commissie te halen, maar stond daarin alleen.


ZUIDAS-JURISTEN Over de plannen voor Uilenstede-Kronenburg wordt al jaren gesproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), waar de ILT onder valt, en met het ministerie van Binnenlandse Zaken. “We hebben de plannen vooraf juridisch grondig laten doorlichten door advocaten,” aldus Gordon. “De knapste koppen van de Zuidas zijn bij elkaar geweest. Daaruit is naar voren gekomen dat de plannen ruim passen binnen de kaders van het LIB en dat een verklaring van geen bezwaar van de minister niet nodig is.” Het college heeft dit in het bestemmingsplan ook uitgebreid onderbouwd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het zelfs als sleutelgebied aangewezen. En ook Schiphol steunt het plan

STEUN Gordon wees er verder op dat de gemeente brede steun en instemming voor de plannen heeft gekregen van onder meer de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord-Holland. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het zelfs als sleutelgebied aangewezen,” merkte Gordon op. “En ook Schiphol steunt het plan. En nu komt er een briefje van de ILT, niet eens van de directeur maar van een inspecteur, zonder inhoud. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat ons verhaal goed is, stand houdt en dat we de plannen moeten doorzetten. We voelen ons genoeg gesteund.”


CONSEQUENTIES Sommige raadsleden vroegen zich wel af wat de consequenties zijn als het plan uiteindelijk toch vanuit Den Haag wordt tegengehouden en of dat dan voor Amstelveen schade kan opleveren. “Die zorg kan ik mij goed voorstellen,” zei Gordon. “Als wij het plan vaststellen dan kan er beroep worden ingediend en dan zijn wij heel geïnteresseerd in de motivatie van dat beroep die tot nu toe heeft ontbroken. Uiteindelijk bepaalt de rechter, de Raad van State, of een beroep gegrond is. We hebben overigens geen indicatie dat er zo’n beroep komt, maar we zijn bereid, als het nodig is, de strijd aan te gaan.”


POSITIEF Amstelveen werkt al dertien jaar aan de toekomst van Kronenburg en in de commissie bleek iedereen positief over het voorliggende bestemmingsplan. Menig raadslid vroeg zich echter wel af: wat heeft Amstelveen er zelf eigenlijk aan? Studenten studeren in Amsterdam en mengen zich slecht met Amstelveners. Burgerraadslid Henk Stoffels (ChristenUnie) stelde voor van de 2.500 woningen die er moeten komen, er 500 tot 750 geschikt te maken voor Amstelveense starters op de woningmarkt. “Dan zijn we niet alleen internationaal, maar ook plaatselijk goed bezig,” zei hij. Bert Rouwenhorst (CDA) zei: “De opzet van de wijk maakt dat deze nimmer een onderdeel wordt van de Amstelveense samenleving. Voor Amstelveners die al jaren op een betaalbare woning wachten is het zuur dat die woningen gaan naar mensen die zich nimmer Amstelvener zullen voelen.” Pieter Monkelbaan (BBA) vond dat het gebied “een campus moet worden, geen getto.” Lennart de Looze (GroenLinks) wil dat het college probeert greep te krijgen op de prijzen van de zogeheten ‘extended stay’. Daarvoor is het veel lastiger om afspraken te maken over de prijzen dan bij de woningen voor studenten.


KARAKTER Wethouder Gordon bestreed het niet-Amstelveense karakter van de wijk. “Het is een Amstelveense wijk die we bij Amstelveen gaan betrekken. Er komen voorzieningen en verbindingen die ook voor de omliggende wijken beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor sport en recreatie. Er komen niet alleen studenten van elders wonen, maar ook Amstelveense jongeren die studeren kunnen hier terecht. Niet alleen studenten van de universiteiten, maar alle Amstelveense jongeren die een studie volgen. En wie geen studie volgt, kan terecht in de ‘extended stay’ en onze bedoeling is ook die goed betaalbaar te maken om de druk op de woningmarkt te verminderen.”
Gordon wees er verder op dat menig inwoner van Uilenstede naderhand Amstelvener is geworden. Een voorbeeld is SP-raadslid Patrick Adriaans, maar ook een van de huidige collegeleden en oud-wethouders hebben er ooit gewoond.


René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie