De bomen achter de stoplichten staan op de nominatie om gekapt te worden.
De bomen achter de stoplichten staan op de nominatie om gekapt te worden. Aangeleverd

Nieuwe petitie tegen bomenkap Bovenkerkerweg ruim 700 keer ondertekend: ‘inwoners zijn kap gezonde bomen zat’

18 juli 2023 om 10:00 Natuur en milieu

AMSTELVEEN De nieuwe petitie voor het behouden van 77 gezonde bomen langs de Bovenkerkerweg is inmiddels ruim 700 keer ondertekend. “Verrassend”, vindt initiatiefnemer van de petitie Conan de Bruin. Eerder werden er 56 bomen gekapt langs dezelfde weg, een eerdere petitie kon hier de bomenkap toen niet tegen houden. 

De bomen tussen het kruispunt van de Nesserlaan tot het kruispunt van de Beneluxlaan worden gekapt voor de verbreding van de Bovenkerkerweg en ter voorkoming van inklinking en verzakkingen. De Bruin is het niet eens met deze reden. “De inklinking wordt door vele andere factoren beïnvloed, waarbij het nog maar de vraag is of de bomen daarbij een cruciale rol spelen. Gezien het aantal ondertekeningen van de petitie, zijn inwoners het helemaal zat dat er zomaar gezonde bomen gekapt worden. Wij eisen herbezinning!”, aldus de initiatiefnemer. 

ARGUMENTEN

De Amstelvener noemt tal van argumenten om de bomen te laten staan. “De bomen hebben langdurige stormen met windkracht 12 (Eunice met orkaankracht op 18 februari 2022) en windkracht 11 (Poly op woensdag 5 juli 2023) zonder problemen doorstaan en hebben nog zeker een levensverwachting van meer dan elf jaar. Uit de literatuur blijkt zelfs, dat populieren wel 100 tot 200 jaar kunnen worden. Hiermee zijn de voor de gemeente uitgevoerde trekproeven om de boomstabiliteit te testen totaal zinloos gebleken. Bij onderzoeken over de waarde van trekproeven is aangetoond, dat ze onbetrouwbaar zijn en dat ze totaal niet vergelijkbaar zijn met hoe een boom in de natuur omgaat met het flexibel verminderen van de windkracht op de stam en de kroon. De gemeente verwijt de bomen dat ze de hoofdzaak van de verzakkingen van de grond zijn en wil ze daarom tussen het kruispunt van de Nesserlaan tot het kruispunt van de Beneluxbaan allemaal kappen. Dit gaat gewoon te ver”, zo legt De Bruin uit. 

Eén van de ondertekenaars van de petitie voegt daaraan toe: “De bomen die de afgelopen twee zeer stevige stormen hebben doorstaan, hebben bewezen dat ze de forse krachten kunnen doorstaan en dat er dus niets mis met ze is. De mogelijke verzakkingen worden niet opgelost door de bomen maar te kappen!”

VEEN- EN KLEIGROND

De initiatiefnemer denkt dat de hoofdoorzaak van de grondverzakkingen gezocht moet worden in het instabiele veen- en kleipakket onder en naast de weg. “Door de droge zomers van de afgelopen jaren zakt het grondwaterpeil, waardoor de veen- en kleilaag droog komt te liggen, oxideert en inzakt. De bomen die water nodig hebben om in leven te blijven, zorgen in zo’n droge periode plaatselijk voor een daling van het grondwaterpeil, maar dat is bijzaak. De gemeente heeft tot en met 2020 ieder jaar geld uitgegeven om de weg (en/of het fietspad) te maken. Iets wat ze ook zullen moeten blijven doen, als de hoofdoorzaak niet wordt aangepakt”, zo denkt De Bruin.

DESKUNDIGE

G. Bakema, deskundige bodemdaling bij Wageningen Universiteit & Research, zegt het volgende over de situatie bij de Bovenkerkerweg: “Het inklinken van veenlagen wordt met name veroorzaakt doordat in de droge zomers van de afgelopen jaren de grondwaterstand behoorlijk uitzakt. Hierdoor gaan veenlagen oxideren en krijg je bodemdaling. Het weghalen van de bomen betekent dat het grondwater lokaal wellicht minder uitzakt; maar als na het verwijderen van de bomen de grondwaterstand in de zomer niet wordt verhoogd, dan zal de veenoxidatie en maaivelddaling doorgaan. De belangrijkste preventieve maatregel is het verhogen van de grondwaterstand.”

Conan de Bruin: “Dit is weer een reden om de bomen te laten staan, want de enige manier om een verschil te maken is door het waterpeil te verhogen om de veen- en kleilaag te stabiliseren.” Hij vindt dat het zelfs van wezenlijk belang is om alle 77 bomen te laten staan. “Dit vertraagt de uitdroging van de bodem daardat ze vooral in een bomengroep de vochtige omgeving beter vasthouden, onder en boven de grond. Bomenlanen en -groepen hebben een remmende werking op de verdamping van water doordat ze vocht vasthouden.”

Vanuit het gezondheidsperspectief hebben mensen in een stedelijke omgeving meer baat bij oude, grote bomen, dan bij het aanplanten van tien nieuwe jonge bomen.

INKLINKING

“Met gezond verstand kan je zeggen dat inklinking eerder wordt tegengewerkt door de bomen te laten staan. De ravage die de gemeente al heeft aangericht langs de Bovenkerkerweg tussen het kruispunt met de Zagerij tot en met het hotel de Kegel is een geschikte gelegenheid om te kunnen zien wat de gevolgen zullen zijn op het inklinken door de grond minimaal een jaar zo te laten. Het is vrijwel zeker dat het verzakken blijft doorgaan.”

De initiatiefnemer haalt een zeer recent wetenschappelijk onderzoek aan van onze Zuiderburen. “Vanuit het gezondheidsperspectief hebben mensen in een stedelijke omgeving meer baat bij oude, grote bomen, dan bij het aanplanten van tien nieuwe jonge bomen. Nu wordt er nogal snel voor gekozen een oude boom die in de weg staat te kappen. Maar de positieve effecten van zo’n ontwikkelde boom, ook op de mens, zijn duidelijk groter dan gedacht.” Professor Raf Aerts (KU Leuven, Sciensano)

KLIMAATVERSTORING

Ook maakt De Bruin zich zorgen of Amstelveen zich wel bezig houdt met het klimaat en het halen van de klimaatdoelen. “Hoe werkt Amstelveen, na al dat gekap van de afgelopen jaren, haar veroorzaakte globale minimale hoeveelheid afval van 39.842.805 kg CO2 weg? Dit is veroorzaakt door 6000 bomen weg te halen voor de A9 + 56 die recent verwijderd zijn voor een wegverbreding van de Bovenkerkerweg en verbrand zijn/worden in op hout gestookte biomassacentrales. Hoe zetten we deze veroorzaakte uitstoot weer om in gezondheid, balans, levensvreugde & duurzaamheid?”, zo vraagt hij zich af.

“Wat gaat Amstelveen doen om een vuist te maken tegen de klimaatverandering? Wat gaat Amstelveen doen aan het behalen van de klimaatdoelen? Hoe gaat Amstelveen de Europese natuurherstelwet in haar huidige beleid uitvoeren? Kortom tijd voor herbezinning en een nieuwe kijk op de belangrijkheid en de nuttigheid van bomen. Laat het niet zover komen dat als er geen bomen meer zijn, dat we beseffen dat je geld niet kunt eten!”, zo sluit hij zijn betoog tegen de bomenkap aan de Bovenkerkerweg af.

De Bruin hoop dat de gemeente heroverweegt wat zij gaat doen. “Het is belangrijk dat het testen van het verhogen van het grondwaterpeil op korte termijn wordt uitgevoerd en er ook nader onderzoek wordt gedaan naar hoe de grondlaag onder de Bovenkerkerweg het beste ‘nat gehouden’ kan worden.” HIj richt zich als laatst tot de gemeenteraad: “ Zie wat voor geweldigs u in huis heeft en behoud het voor ons allemaal!”

INVESTERINGEN

Over noodzakelijke investeringen aan de Bovenkerkerweg neemt de gemeenteraad op woensdag 19 juli een besluit. Die noodzakelijke investeringen gaan over aanvullende investeringen voor het herstel van de Bovenkerkerweg en voor het aanbrengen van nieuwe bomen en struiken. Onderdeel van de aanpak is het vervangen van bomen door groen dat beter geschikt is voor een veendijk.

De petitie is te vinden via petities.com.

REACTIE GEMEENTE “Conan de Bruin is ons goed bekend. Hij is een bevlogen voorvechter voor het behoud van bomen. Dat waarderen wij en wij delen met hem dat bomen belangrijk zijn voor een gezonde stad. In de Bovenkerkerweg ontstaan echter elk jaar verzakkingen of zonken die hun oorsprong vinden in een combinatie van factoren. Onder invloed van verdroging/waterstandsverlaging vindt er inklinking plaats boven de grondwaterstand in de veendijk waarop de weg ligt. Populieren versnellen dit proces omdat zij heel veel water uit de ondergrond onttrekken dat door neerslag onvoldoende kan worden aangevuld. Daarom willen we op basis van diverse onderzoeken deze populieren vervangen door gevarieerde bomen en struiken die minder water gebruiken en beter geschikt zijn voor aanplant op veengrond. Dat vinden wij een pijnlijke maar noodzakelijke maatregel. De duurzame aanpak van de verzakkingen aan de Bovenkerkerweg, tussen de Nesserlaan en de Beneluxbaan, en de nieuwe biodiverse en meer passende groeninrichting langs deze weg zijn onderwerp van de perspectiefnota 2024. Wij hebben dit uitgelegd aan de heer De Bruin. Juist om er nu voor te zorgen dat we een toekomstbestendige situatie krijgen, is ervoor gekozen om populieren die (te) veel vocht onttrekken te verwijderen en te vervangen door een gevarieerde beplanting die beter gedijt op een veendijk om zo een oorzaak van de verzakkingen tegen te gaan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie