Zonnepanelen op het raadhuis gezien vanuit de lucht.
Zonnepanelen op het raadhuis gezien vanuit de lucht. Gemeente Amstelveen

Plan Amstelveen: minimale CO2-uitstoot in 2040

4 juni 2019 om 12:06 lokaal

AMSTELVEEN Het college van B en W heeft een Plan voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie (PLECK Amstelveen) vastgesteld. Dat moet onder meer leiden tot minimalisering van de CO2-uitstoot in 2040. Dit plan is de uitwerking van duurzaamheidsambities die in het Coalitieakkoord 2018-2022 onder het motto 'wij lenen de stad van onze kinderen' werden geformuleerd.

In het plan zijn doelstellingen op de lange termijn opgenomen en geeft een overzicht van activiteiten op korte termijn. De opgave voor de energietransitie van de gebouwde omgeving is zonder twijfel de grootste. Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 onafhankelijk van fossiele brandstoffen te zijn. Dat betekent dat ruim 41.0000 bestaande woningen en 3.000 bedrijven in dat jaar energiezuinig moeten zijn en dan gebruikmaken van hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte. In 2040 moet de CO2-uitstoot die voortkomt uit mobiliteit ook gereduceerd zijn tot een minimum.

De gemeente werkt hieraan mee door de eigen gebouwen te verduurzamen en van het gas los te krijgen, door standaard led-verlichting toe te passen bij openbare verlichting, en door elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark. De gemeente verstrekt inwoners daarnaast informatie via het Regionaal Energie Loket en neemt belemmeringen weg. Amstelveen biedt financiële prikkels om gebouwen te isoleren en bevordert het opwekken van duurzame elektriciteit door middel van grootschalige collectieve inkoopacties, subsidies en korting op leges. Begin juni ontvangen meer dan 12.000 huiseigenaren een brief met informatie over de isolatieactie. Al meer dan 300 inwoners hebben gebruik gemaakt van de zonnepanelenactie in Amstelveen Zuid.

Bij circulaire economie is hergebruik van producten en grondstoffen en minimale toepassing van nieuwe materialen (en fossiele energie) uitgangspunt. Het Rijks streeft naar 100 procent circulair in 2050 en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030. De gemeente draagt hieraan bij door bij de inkoop producten van hergebruikte materialen aan te schaffen (10% in 2022 en 50% in 2025). Een ander belangrijk onderdeel is het Grondstoffenplan 2017-2021 dat inzet op 75 procent gescheiden huishoudelijk afval in 2020 en 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2022.

Klimaatadaptatie is de derde pijler uit het plan. Het gaat daarbij om aanpassing van de stedelijke inrichting aan de verwachte verandering van het klimaat. In 2050 moet Amstelveen ´klimaat-robuust´ zijn. De gemeente werkt hieraan met Amstelveen Rainproof, een initiatief om samen met bewoners, bedrijven kennisinstellingen en overheid de stad bestand te maken tegen hoosbuien en extreme droogte. Initiatieven van bewoners in Amstelveen zijn onder meer de aanleg van groene daken en tuinen ont-tegelen.

De gemeente kan al deze veranderingen niet alleen realiseren. Ook andere partijen kunnen daaraan bijdragen, zoals woning- en vastgoedeigenaren, netbeheerders, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Amstelveen gaat inwoners, organisaties en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven. Specifieke aandacht gaat uit naar laagdrempelige communicatie in heldere taal en participatie, bijvoorbeeld door Stadsgesprekken met inwoners.


Het Plan voor de Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie wordt besproken in de raadscommissie RWN op 25 juni.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie